เงื่อนไข


  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือรับคืนบัตรที่ทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • กรณียกเลิกการแสดง หากชำระเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิต บริษัทฯจะคืนเงินเข้าบัญชีบัตรนั้นให้โดยอัตโนมัติ หากชำระด้วยเงินสด กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร/คอลเซนเตอร์ ภายใน 15 วัน และจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 15 วันถัดไป
  • กรณีเลื่อนการแสดง ให้ถือว่าบัตรมีผลบังคับใช้กับรอบการแสดงใหม่โดยอัตโนมัติ แต่หากลูกค้าต้องการรับเงินคืน กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร/คอลเซนเตอร์ ก่อนกำหนดการแสดงใหม่ 24 ชม. และจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 15 วันถัดไป
  • กรณีบัตรสูญหาย หากเป็นบัตรระบุที่นั่ง ให้นำใบแจ้งความพร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิต/เดบิต ที่ใช้ชำระเงินหรือใบเสร็จ ติดต่อที่เคาน์เตอร์หน้างานในวันแสดง
  • หากบัตรไม่ระบุที่นั่งหรือบัตรยืนสูญหาย บริษัทฯสงวนสิทธิไม่ออกบัตรทดแทนในทุกกรณี